ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ ΑΕ               ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

 

Αυτό το Πιστοποιητικό Εγγύησης αναφέρεται αποκλειστικά στους όρους της Συμβατικής Εγγύησης του Κατασκευαστή σε σχέση με τον Καταναλωτή και εκδόθηκε από την Εταιρεία: ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. διεύθυνση  Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι - Αθήνα, τηλέφωνο 210 9854880, fax: 210 9854879 , e-mail: elux@electrolux.com.gr

Η παρούσα Συμβατική Εγγύηση του Κατασκευαστή δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία για τα οποία ο Καταναλωτής είναι και παραμένει κάτοχος.

Διάρκεια και όροι ισχύος της εγγύησης. Η Εταιρεία εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής αυτής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή, και την μη ανεπάρκεια των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της. Η εγγύηση έχει διάρκεια 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και για να έχει πλήρη ισχύ θα πρέπει:

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί και αναγνωρισθεί κατασκευαστικό ελάττωμα, η εταιρεία δεσμεύεται να εξαλείψει το ελάττωμα, επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας κάθε τυχόν ελαττωματικό μέρος ή τη συσκευή.

Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν την διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει, σε κάθε περίπτωση, έως την λήξη των 24 μηνών.

Όροι εξαίρεσης. Δεν καλύπτονται από την παρούσα Εγγύηση οι επεμβάσεις, οι επισκευές και τα ενδεχόμενα ανταλλακτικά μέρη που θα αποδειχθούν ελαττωματικά λόγω:

Η παρούσα Εγγύηση δεν επεκτείνεται στις συσκευές που πωλούνται να χρησιμοποιηθούν σε μία ξένη χώρα. Ο Καταναλωτής μπορεί να επωφεληθεί από τους όρους εγγύησης της Ευρωπαϊκής Εγγύησης. Περιορισμοί της ευθύνης του Κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από άτομα, πράγματα ή ζώα, λόγω μη τήρησης όλων των οδηγιών που αναγράφονται στο σχετικό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης και που αναφέρονται ειδικά στο ζήτημα εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης της συσκευής.

Electrolux Hellas SA διεύθυνση  Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι - Αθήνα, τηλέφωνο 210 9854880, fax: 210 9854879 , e-mail: elux@electrolux.com.gr