Διάρκεια και όροι ισχύος της εγγύησης

 
ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
 
Αυτό το Πιστοποιητικό Εγγύησης αναφέρεται αποκλειστικά στους όρους της Συμβατικής Εγγύησης του Κατασκευαστή σε σχέση με τον Καταναλωτή και εκδόθηκε από την Εταιρεία: ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. διεύθυνση Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι - Αθήνα, τηλέφωνο 210 9854880, fax: 210 9854879 , e-mail: elux@electrolux.com.gr
 
Η παρούσα Συμβατική Εγγύηση του Κατασκευαστή δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία για τα οποία ο Καταναλωτής είναι και παραμένει κάτοχος.
Διάρκεια και όροι ισχύος της εγγύησης. Η Εταιρεία εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής αυτής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή, και την μη ανεπάρκεια των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της. Η εγγύηση έχει διάρκεια 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και για να έχει πλήρη ισχύ θα πρέπει:
 
• η ημερομηνία αγοράς να αποδεικνύεται από θεωρημένο έγγραφο αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς) στο οποίο να αναγράφονται το όνομα του πωλητή, η ημερομηνία αγοράς και τα στοιχεία ταυτότητας της συσκευής (είδος, τυπολογία).
• η συσκευή να χρησιμοποιείται για οικιακούς σκοπούς και σε κάθε περίπτωση όχι στα πλαίσια επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
• όλες οι εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης της συσκευής στα δίκτυα ενέργειας (ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αερίου) να γίνονται ακολουθώντας λεπτομερώς τις οδηγίες που αναγράφονται στις Οδηγίες Χρήσης και στα ενδεχόμενα Έγγραφα Οδηγιών για την εγκατάσταση.
• όλες οι εργασίες χρήσης της συσκευής, όπως και η περιοδική συντήρηση να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τους όρους που αναγράφονται στο Βιβλίο με τις Οδηγίες Χρήσης.
• οποιαδήποτε επισκευή ή γενικά επέμβαση να πραγματοποιείται από προσωπικό των Εξουσιοδοτημένων από την εταιρεία Κέντρων Τεχνικής Εξυπηρέτησης και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι τα γνήσια.
 
Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί και αναγνωρισθεί κατασκευαστικό ελάττωμα, η εταιρεία δεσμεύεται να εξαλείψει το ελάττωμα, επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας κάθε τυχόν ελαττωματικό μέρος ή τη συσκευή. Μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, το κατασκευαστικό ελάττωμα το οποίο εκδηλώνεται εντός έξι μηνών από την παράδοση της συσκευής τεκμαίρεται ότι υφίσταται κατά την παράδοση της συσκευής και η Εταιρεία δεσμεύεται να εξαλείψει το ελάττωμα χωρίς καμία επιβάρυνση στον καταναλωτή. Από τον έβδομο έως τον εικοστό τέταρτο μήνα, έστω και αν ο καταναλωτής δεν αποδεικνύει ότι το κατασκευαστικό ελάττωμα υπήρχε κατά την παράδοση, η Εταιρεία θα αναλάβει το κόστος σχετικά με τις εργασίες και τα λειτουργικά ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν και ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί μόνο με την χρέωση επίσκεψης του τεχνικού.
Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν την διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει, σε κάθε περίπτωση, έως την λήξη των 24 μηνών.
Όροι εξαίρεσης. Δεν καλύπτονται από την παρούσα Εγγύηση οι επεμβάσεις, οι επισκευές και τα ενδεχόμενα ανταλλακτικά μέρη που θα αποδειχθούν ελαττωματικά λόγω:
 
• εσφαλμένης εγκατάστασης
• ακαταλληλότητας συνθηκών λειτουργίας (χαρακτηριστικά, ιδιότητες και σύσταση των προϊόντων ενέργειας)
• αμέλειας και απροσεξίας κατά την χρήση
• μη τήρησης των Οδηγιών Χρήσης και Συντήρησης
• συντήρησης ή επισκευών οι οποίες έγιναν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
• χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών και αναλωσίμων
• ζημιών κατά την μεταφορά της συσκευής
• ζημιών από περιστατικά και/ή γεγονότα που προήλθαν λόγω ανωτέρας βίας
 
Η παρούσα Εγγύηση δεν επεκτείνεται στις συσκευές που πωλούνται να χρησιμοποιηθούν σε μία ξένη χώρα. Ο Καταναλωτής μπορεί να επωφεληθεί από τους όρους εγγύησης της Ευρωπαϊκής Εγγύησης.
Περιορισμοί της ευθύνης του Κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από άτομα, πράγματα ή ζώα, λόγω μη τήρησης όλων των οδηγιών που αναγράφονται στο σχετικό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης και που αναφέρονται ειδικά στο ζήτημα εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης της συσκευής.
 
Electrolux Hellas SA διεύθυνση Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι - Αθήνα, τηλέφωνο 210 9854880, fax: 210 9854879 , e-mail: elux@electrolux.com.gr