Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε την κάτω τσιμούχα (2)

Τελευταία ενημέρωση 23/2/2021 6:47 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά

Πώς να ανταλλάξετε την παρακάτω σφραγίδα

1. Πάγκος

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Αφαιρέστε τις βίδες που τη συγκρατούν στο πίσω πλαίσιο.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Τραβήξτε το από πίσω.

Συσκευή ασφαλείας πόρτας (με ενσωματωμένη φλάντζα)

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


Αφαιρέστε τον πλαστικό δακτύλιο στερέωσης της φλάντζας στο περίβλημα.


Αφήστε το στεγανοποιητικό φυσητήρα από το ντουλάπι.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Ξεβιδώστε τις δύο βίδες που ασφαλίζουν το κλείδωμα ασφαλείας της πόρτας στο μπροστινό πλαίσιο.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Πάρτε τη συσκευή και μετακινήστε την προς τα αριστερά.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Γυρίστε το προς τα μέσα (δεξιά πλευρά της φλάντζας).

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Τραβήξτε το προς τα δεξιά και αφαιρέστε το.

Τραβήξτε την προστασία καλωδίωσης από τη συσκευή ασφαλείας της πόρτας.

Αποσυνδέστε τη φίσα.


Για να επανασυναρμολογήσετε τη συσκευή ασφαλείας της πόρτας, επαναλάβετε τις ίδιες λειτουργίες αντίστροφα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


Πριν σφίξετε τις βίδες για να στερεώσετε τη συσκευή ασφαλείας της πόρτας στον μπροστινό πίνακα, βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα είναι σωστά τοποθετημένη στο εξωτερικό όπως υποδεικνύεται από τα βέλη.

Σφίξτε τις βίδες με ροπή 2,5 Nm.

Πίνακας Ελέγχου  

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Αφαιρέστε την επιφάνεια εργασίας (βλέπε σχετική παράγραφο).

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Τραβήξτε έξω το συρτάρι απορρυπαντικού και ταυτόχρονα πιέστε τη δεξιά πλευρά που υποδεικνύεται από το βέλος.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί τον πίνακα ελέγχου στον μεταφορέα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εάν είναι απαραίτητο, τραβήξτε το σφιγκτήρα έξω.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν τη ράβδο στις πλευρές του θαλάμου.

Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν το συρτάρι απορρυπαντικού στη διασταύρωση.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Απελευθερώστε τη γλωττίδα αγκύρωσης στερεώνοντας το συρτάρι απορρυπαντικού στο σταυρό.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Σηκώστε και τις δύο πλευρές του πίνακα ελέγχου, ώστε να τραβήξετε τα άγκιστρα που ασφαλίζουν στον μπροστινό πίνακα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Αφαιρέστε τον πίνακα ελέγχου και τοποθετήστε τον όπως φαίνεται στην εικόνα, φροντίζοντας να εισαγάγετε προστασία για την αποφυγή γρατσουνιών.

Πρόσοψη

Αφαιρέστε την επιφάνεια εργασίας (βλέπε σχετική παράγραφο).

Αφαιρέστε τον πίνακα ελέγχου (βλέπε σχετική παράγραφο).

Αφαιρέστε τον πλαστικό δακτύλιο, αφαιρέστε το κάτω τσιμούχα της πόρτας από το μπροστινό πλαίσιο.

Ξεβιδώστε τις βίδες που συγκρατούν το κλείδωμα ασφαλείας της πόρτας (βλέπε σχετική παράγραφο).

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Γείρετε το πλυντήριο (προς τα πίσω).

Ξεβιδώστε τις τρεις βίδες που στερεώνουν το μπροστινό πλαίσιο στη βάση (υποδεικνύεται από τα βέλη).

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Ξεβιδώστε τις δύο βίδες που στερεώνουν το μπροστινό πλαίσιο στις πλευρές (υποδεικνύεται από τα βέλη).

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Αφαιρέστε το μπροστινό πλαίσιο.

Κατά την επανατοποθέτηση του μπροστινού πίνακα, σφίξτε πρώτα τις δύο άνω βίδες και μετά τις τρεις κάτω βίδες.

Από το μπροστινό πλαίσιο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση

Παρακάτω σφραγίδαΜόλις αφαιρεθεί η σφράγιση φυσητήρα της πόρτας από το κάθισμά της στο ντουλάπι. Αφαιρέστε την τσέπη από το συγκρότημα διαμερίσματος συρταριού.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Τραβήξτε έξω το διαμέρισμα του συρταριού από την τσέπη εισόδου απορρυπαντικού με φυσητήρα (ανοίξτε το σφιγκτήρα εάν είναι απαραίτητο, διαφορετικά αφήστε το κλειστό).

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Για επανασυναρμολόγηση.

Κατά την εισαγωγή του χώρου συρταριών στην τσέπη του φυσητήρα:

Επανατοποθετήστε το σφιγκτήρα στο κάθισμά του στην τσέπη της φλάντζας φυσητήρων φινιστρίνι (κλείστε τον αν είναι ανοιχτό).

Λιπάνετε το εσωτερικό της τσέπης.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


Λιπάνετε επίσης το εξωτερικό του συγκροτήματος διαμερίσματος συρταριού, το οποίο πρέπει να εισαχθεί στην τσέπη.


Εισαγάγετε απαλά το τμήμα του διαμερίσματος συρταριού που υποδεικνύεται από το βέλος στην τσέπη της φιάλης.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας είναι τέλεια στη θέση του για να αποφύγετε τυχόν διαρροές νερού.

Αφαιρέστε τον ασφαλιστικό δακτύλιο στερεώνοντας τη στεγανοποίηση στη μπανιέρα.
Εικόνα εισαγωγής λέξεων


Βγάλτε τη στεγανοποίηση από τη συγκολλημένη μπανιέρα.


(προσέξτε καθώς η σφραγίδα συγκρατείται στη θέση της από ένα δακτύλιο)

Κατά την επανασυναρμολόγηση της σφραγίδας

Χρησιμοποιήστε υγρό σαπούνι για να λιπάνετε το μέρος όπου εισάγεται η μπανιέρα (υποδεικνύεται από τον κόκκινο κύκλο).

Βεβαιωθείτε ότι οι αναφορές είναι ευθυγραμμισμένες.

Επανασυναρμολογήστε τον ασφαλιστικό δακτύλιο μεταξύ της φλάντζας της πόρτας και της μπανιέρας.

Επανασυναρμολογήστε τον πλαστικό δακτύλιο μεταξύ του κάτω στεγανοποιητικού της πόρτας και του θαλάμου.