Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε την κάτω τσιμούχα (1)

Τελευταία ενημέρωση 23/2/2021 6:47 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά

Πώς να ανταλλάξετε την παρακάτω σφραγίδα

1. Πάγκος

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


Αφαιρέστε τις βίδες που τη συγκρατούν στο πίσω πλαίσιο.


Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Τραβήξτε το από πίσω.

2. Κλείδωμα ασφαλείας πόρτας

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


Αφαιρέστε το σιδερένιο δακτύλιο που ασφαλίζει την κάτω στεγανοποίηση στη μονάδα.


Αφαιρέστε το τμήμα της κάτω φλάντζας από τη μονάδα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Προσέξτε να μην χαράξετε το ντουλάπι.

Σπρώξτε τον πείρο προς τα πάνω προς τα μέσα και ταυτόχρονα μετακινήστε τη συσκευή ασφαλείας της πόρτας προς τα αριστερά.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Κρατώντας την κορυφή ακόμα.

Σπρώξτε τον πείρο προς τα κάτω προς τα μέσα και ταυτόχρονα μετακινήστε τη συσκευή ασφαλείας της πόρτας προς τα αριστερά.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Γυρίστε το προς τα μέσα (δεξιά πλευρά της φλάντζας).

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Τραβήξτε το και αφαιρέστε το.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Αφαίρεσε το.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Τραβήξτε λίγο το καλώδιο από την προστασία και αφαιρέστε το βύσμα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Αφήστε το άγκιστρο, αφαιρέστε την καλωδίωση και μετακινήστε το.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι με επίπεδη άκρη στην υποδοχή κοντά στο άγκιστρο.

Γείρετε το προς την κατεύθυνση του βέλους για να το απελευθερώσετε από το μάνδαλο, ενώ
ταυτόχρονα πιέζοντας το μικροδιακόπτη με τον αντίχειρά σας προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Μετά την απελευθέρωσή του από το μάνδαλο που το ασφαλίσει στην προστασία.

Μετακινήστε το προς την κατεύθυνση που δείχνει το διακεκομμένο βέλος και γυρίστε το στη σειρά
για να το αφαιρέσετε.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Συσκευή ασφαλείας.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Για να επανασυναρμολογήσετε το κλείδωμα ασφαλείας της πόρτας, επαναλάβετε τις ίδιες εργασίες
αντίστροφη σειρά.

Αφού τοποθετήσετε τη συσκευή πόρτας στο κάθισμά της, βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα είναι σωστά τοποθετημένη στο εξωτερικό όπως φαίνεται από τα βέλη.

3. Μπροστινό πάνελ

Αφαιρέστε την επιφάνεια εργασίας (βλέπε σχετική παράγραφο).

Αφαιρέστε το σίδερο δακτύλιο, αφαιρέστε το κάτω τσιμούχα της πόρτας από το μπροστινό πλαίσιο.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


Αφήστε τη συσκευή ασφαλείας της πόρτας (βλ. Σχετική παράγραφο).


Γείρετε το πλυντήριο προς τα πίσω.

Ξεβιδώστε τις τρεις βίδες που συγκρατούν το μπροστινό πλαίσιο στο κάτω μέρος.

Σηκώστε λίγο το κάτω μέρος χωρίς να το αφαιρέσετε τελείως.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Βγάλτε το συρτάρι απορρυπαντικού ενώ ταυτόχρονα πιέζετε τις πλευρές του για να το τραβήξετε έξω (διαφορετικά τραβήξτε απότομα).

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν το διαμέρισμα του συρταριού στον πίνακα ελέγχου.

Χαλαρώστε τις βίδες που συγκρατούν το διανομέα στο εγκάρσιο τεμάχιο.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


Χαλαρώστε τις βίδες που συγκρατούν το μπροστινό πλαίσιο στο εγκάρσιο τεμάχιο.


Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν το εγκάρσιο κομμάτι στο πίσω περίβλημα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


Αφαιρέστε το σφιγκτήρα που συγκρατεί την καλωδίωση.


Αφαιρέστε το συνδετήρα καλωδίωσης που συνδέει την πλακέτα οθόνης.

Αφαιρέστε το εγκάρσιο τεμάχιο.

Εικόνα εισαγωγής λέξεωνΕικόνα εισαγωγής λέξεων

Για να αφαιρέσετε το μπροστινό πλαίσιο, πρώτα σηκώστε το
και μετά τραβήξτε το από τα στηρίγματα.

Προσέξτε να μην παραμορφώσετε τα βιδωτά καθίσματα, γιατί η επανασυναρμολόγηση θα είναι δύσκολη εάν
είναι στρεβλωμένοι.

4. Από τον μπροστινό πίνακα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην παρακάτω σφραγίδαΜόλις αφαιρεθεί η σφράγιση φυσητήρα της πόρτας από το κάθισμά της στο ντουλάπι. Αφαιρέστε την τσέπη από το συγκρότημα διαμερίσματος συρταριού.


Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Τραβήξτε έξω το διαμέρισμα του συρταριού από την τσέπη εισόδου απορρυπαντικού φυσητήρα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


Κατά την επανασυναρμολόγηση:


Εάν ο σφιγκτήρας αφαιρέθηκε, επανατοποθετήστε τον στη θέση του (φαίνεται από το βέλος)
στην κάτω τσέπη εισόδου απορρυπαντικού.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Λιπάνετε το εξωτερικό μέρος του χώρου συρταριών.

Λιπάνετε το εσωτερικό της τσέπης εισόδου απορρυπαντικού κάτω από τη στεγανοποίηση.

Εισαγάγετε απαλά το τμήμα της θήκης συρταριού που υποδεικνύεται από το βέλος στην τσέπη εισόδου απορρυπαντικού της φιάλης.

Αφαιρέστε τον ασφαλιστικό δακτύλιο στερεώνοντας τη στεγανοποίηση στη μπανιέρα.


Εικόνα εισαγωγής λέξεων


Βγάλτε τη στεγανοποίηση από τη συγκολλημένη μπανιέρα.


(Προσέξτε καθώς το στεγανοποιητικό συγκρατείται στη θέση του με ένα δακτύλιο ασφάλισης.)

Κατά την επανασυναρμολόγηση της σφραγίδας.

Χρησιμοποιήστε υγρό σαπούνι για να λιπάνετε το μέρος όπου εισάγεται η μπανιέρα (υποδεικνύεται
από τον κόκκινο κύκλο).

Βεβαιωθείτε ότι οι αναφορές είναι ευθυγραμμισμένες.

Επανασυναρμολογήστε τον ασφαλιστικό δακτύλιο μεταξύ της φλάντζας της πόρτας και της μπανιέρας.

Επανασυναρμολογήστε το σίδερο δακτύλιο μεταξύ της φλάντζας κάτω πόρτας και του ντουλαπιού.