Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε το κλείδωμα ασφαλείας της πόρτας (3)

Τελευταία ενημέρωση 23/2/2021 6:47 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε το κλείδωμα ασφαλείας της πόρτας

Αφαιρέστε το σιδερένιο δακτύλιο που ασφαλίζει την κάτω στεγανοποίηση στη μονάδα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Αφαιρέστε το τμήμα της κάτω φλάντζας από το περίβλημα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Προσέξτε να μην χαράξετε το ντουλάπι.

Σπρώξτε τον πείρο προς τα πάνω προς τα μέσα και ταυτόχρονα μετακινήστε τη συσκευή ασφαλείας της πόρτας προς τα αριστερά

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Κρατώντας την κορυφή ακόμα

Σπρώξτε τον πείρο προς τα κάτω προς τα μέσα και ταυτόχρονα μετακινήστε τη συσκευή ασφαλείας της πόρτας προς τα αριστερά

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Γυρίστε το προς τα μέσα (δεξιά πλευρά της φλάντζας).

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Τραβήξτε το και αφαιρέστε το.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

αφαίρεσε το

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Τραβήξτε λίγο το καλώδιο από την προστασία και αφαιρέστε το βύσμα

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Αφήστε το άγκιστρο, αφαιρέστε την καλωδίωση και μετακινήστε το.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι με επίπεδη άκρη στην υποδοχή κοντά στο άγκιστρο

Γείρετε το προς την κατεύθυνση του βέλους για να το απελευθερώσετε από το μάνδαλο, ενώ ταυτόχρονα πιέζετε τον μικροδιακόπτη με τον αντίχειρά σας προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Μετά την απελευθέρωσή του από το μάνδαλο που το ασφαλίσει στην προστασία

Μετακινήστε το προς την κατεύθυνση που δείχνει το διακεκομμένο βέλος και γυρίστε το για να το αφαιρέσετε.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Συσκευή ασφαλείας

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


Για να επανασυναρμολογήσετε το κλείδωμα ασφαλείας της πόρτας, επαναλάβετε τις ίδιες εργασίες με αντίστροφη σειρά.


Αφού τοποθετήσετε τη συσκευή πόρτας στο κάθισμά της, βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα είναι σωστά τοποθετημένη στο εξωτερικό όπως φαίνεται από τα βέλη.