Πώς να αλλάξετε το καπάκι της πόρτας

Τελευταία ενημέρωση 23/2/2021 6:47 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Πώς να αλλάξετε το καπάκι της πόρτας


1 Ανασηκώστε τη λαβή για να σηκώσετε το κάλυμμα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

2. Αφαιρέστε τους δύο μεντεσέδες προς τα μέσα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

3. Ανασηκώστε το κάλυμμα και αφαιρέστε το.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Κατά την επανασυναρμολόγηση, επαναλάβετε αυτά τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.