Πώς να καθαρίσετε, να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε τον βραχίονα ψεκασμού πλυντηρίου πιάτων

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:40 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Η συναρμολόγηση του βραχίονα ψεκασμού είναι η αντίστροφη διαδικασία

Εκπαιδευτικό βίντεο