Αντικατάσταση εσωτερικών ραφιών (7DW)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά

1. Ράφια τροφίμων

ΒΗΜΑ 1 Σηκώστε το ράφι προς τα πίσω.

ΒΗΜΑ 2 Τραβήξτε το προς τα εμπρός.

Προσέξτε να μην καταστρέψετε τις εσωτερικές πλευρές της επένδυσης από τις βάσεις πλαισίου ραφιού.

※ Ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά κατά τη συναρμολόγηση της αντικατάστασης

2. Ράφια λαχανικών

ΒΗΜΑ 1 Τραβήξτε το ράφι προς τα εμπρός.

ΒΗΜΑ 2 Τραβήξτε προς τα πάνω το μπροστινό μέρος.

Προσέξτε να μην καταστρέψετε τις εσωτερικές πλευρές της επένδυσης από τις βάσεις πλαισίου ραφιού.

※ Ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά κατά τη συναρμολόγηση της αντικατάστασης.