Πώς να αντικαταστήσετε τα δοχεία πόρτας (3)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΑΦΙΟΥ ΠΟΡΤΩΝ

Για να αφαιρέσετε το ράφι της πόρτας:

1. Κρατήστε την αριστερή πλευρά του ραφιού.

2. Ανασηκώστε τη δεξιά πλευρά του ραφιού μέχρι να ελευθερωθεί από το συνδετήρα.

3. Ανασηκώστε την αριστερή πλευρά του ραφιού και αφαιρέστε το.

Για να επανατοποθετήσετε το ράφι:

1. Τοποθετήστε το ράφι επίπεδο στην πόρτα.

2. Σπρώξτε ταυτόχρονα τις δύο πλευρές του ραφιού προς τα κάτω, έτσι ώστε το ράφι να ταιριάζει και στους δύο συνδετήρες.