Πώς να αντικαταστήσετε το παρέμβυσμα (6)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΤΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ

 

ΒΗΜΑ 1 Τραβήξτε το παρέμβυσμα από τις 4 γωνίες. (Ξεκινήστε από τη γωνία.)

ΒΗΜΑ 2 Αφαιρέστε τη φλάντζα κάθε πλευράς

ΒΗΜΑ 3 Τοποθετήστε ένα νέο παρέμβυσμα και τοποθετήστε το από 4 γωνίες.

Βεβαιωθείτε ότι το πόδι στεγανοποίησης (σχήμα αγκίστρου) είναι πλήρως συμπιεσμένο στο κάθισμα στεγανοποίησης (αυλάκι της επένδυσης πόρτας) εντελώς.

Βεβαιωθείτε ότι το παρέμβυσμα είναι καλά ευθυγραμμισμένο με το κάθισμα στεγανοποίησης

Αφού κλείσετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι το παρέμβυσμα είναι καλά συνδεδεμένο στην πόρτα.