Πώς να αντικαταστήσετε το παρέμβυσμα (1)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Πώς να αλλάξετε μεντεσέδες

ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Πρόγραμμα οδήγησης βίδας 6 × 300


Βήμα 1

Ξαπλώστε προσεκτικά τη γυάλινη πόρτα με απαλή προστασία

Βήμα 2

Τραβήξτε το παρέμβυσμα από τις 4 γωνίες.

Εγκαταστήστε ένα νέο.

Εγκατάσταση φλάντζας
Βήμα 3

Ξεκινήστε την εγκατάσταση από τη γωνία


Βήμα 4

Βεβαιωθείτε ότι το πόδι της φλάντζας είναι πλήρως πιεσμένο στο κάθισμα της φλάντζας.


Βεβαιωθείτε ότι το παρέμβυσμα είναι καλά ευθυγραμμισμένο με το κάθισμα του παρεμβύσματος.

Βήμα 5

Επανασυνδέστε την πόρτα με ντουλάπι, βεβαιωθείτε ότι το παρέμβυσμα είναι καλά συνδεδεμένο στην πόρτα