Πώς να αναστρέψετε και να αντικαταστήσετε την πόρτα (4)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Αναστρεψιμότητα πορτών


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία, αφαιρέστε το φις από την πρίζα.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή στέκεται όρθια.

2. Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τον εξοπλισμό της πόρτας. Κλείσε την πόρτα.

3. Ξεβιδώστε τις βίδες στο πίσω μέρος του άνω καλύμματος.


4. Ανασηκώστε το επάνω κάλυμμα και τοποθετήστε το σε μια μαλακή επιφάνεια.

5. Ξεβιδώστε τις 4 βίδες

6. Ανασηκώστε τον επάνω μεντεσέ και τοποθετήστε τον σε ασφαλές μέρος μαζί με τις βίδες.

7. Σηκώστε την πόρτα και βάλτε την σε μια μαλακή επιφάνεια

8. Γείρετε τη συσκευή προσεκτικά σε συσκευασία μαλακού αφρού ή παρόμοιο υλικό για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στο πίσω μέρος της συσκευής και στο δάπεδο.

9. Ξεβιδώστε τις βίδες του κάτω μεντεσέ και των ρυθμιζόμενων ποδιών.

10. Τοποθετήστε τον πείρο στην αντίθετη οπή του μεντεσέ.

11. Βιδώστε τον κάτω μεντεσέ στην άλλη πλευρά της συσκευής.

12. Τοποθετήστε το ελαστικό στήριγμα στο πλάι χωρίς μεντεσέ.

13. Τοποθετήστε την πόρτα στον κάτω μεντεσέ και βεβαιωθείτε ότι ο πείρος μεντεσέ εισέρχεται στην κάτω οπή της πόρτας.

14. Εγκαταστήστε τον επάνω μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά της συσκευής. Τοποθετήστε τον επάνω πείρο μεντεσέ στην επάνω οπή της πόρτας. Σφίξτε τις βίδες.

15. Βιδώστε τις υπόλοιπες 2 βίδες στην επάνω πλευρά της συσκευής χωρίς μεντεσέ.

16. Τοποθετήστε το πάνω κάλυμμα στη συσκευή και σφίξτε τις βίδες στο πίσω μέρος.Εγκαταστήστε τον εξοπλισμό της πόρτας.

Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή στο τροφοδοτικό.